wraz z komentarzem ułatwiającym posługiwanie się nim


Aktualny tekst regulaminu uchwalony na posiedzeniu Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK w dniu 9 stycznia 1999 r., obowiązujący od dnia 1 lutego 1999 r. wraz z poprawkami uchwalonymi na posiedzeniu w dniach 9 października 1999 r., 3 grudnia 2005 r. i 28 kwietnia 2007 r.

§ 1

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, spadkobierca i kontynuator Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, ustala niniejszym regulaminem zasady zdobywania ustanowionej w 1935 roku Górskiej Odznaki Turystycznej, zwanej dalej GOT PTTK.

§ 2

Nadzór nad instytucją GOT PTTK sprawuje Komisja Turystyki Górskiej Zarządu Głównego PTTK.

§ 3

GOT PTTK można zdobywać przez odbycie pieszych wędrówek w górach Polski oraz pasmach górskich Czech, Słowacji i Ukrainy wymienionych w Trasach punktowanych do GOT PTTK.

Pasma te zostały określone w załączniku do regulaminu. Zwraca tu uwagę np. brak tłumnie odwiedzanego Slovenskeho Raju oraz umieszczenie Gór Lewockich (Levočské vrchy) objętych niemal w całości poligonem wojskowym.

A oto wykaz tych grup górskich:

Karpaty

Moravskoslezské Beskydy, Javorníky, Kysucké Beskydy, Kysucká Vrchovina, Oravské Beskydy, Malá Fatra,  Oravská Magura, Branisko, Čergov, Chočské Vrchy, Skorušinské Vrchy, Západné Tatry, Vysoké Tatry, Belianské Tatry, Velká Fatra, Nízké Tatry, Spišská Magura, Levočské vrchy, Lubovnianská vrchovina, Ondavská Vrchovina,  Laborecká vrchovina, Užská hornatina, Vihorlat, Pieniny, Ondavská vrchovina, Bukovské vrchy, Bieszczady Wschodnie, Czarnohora, Gorgany

Sudety

Lužické hory, Kozákovsky hřbet, Jizerské hory, Krkonoše, Krkonošské podhůři, Sudetské mezihoři, Orlické hory, Orlické podhůři, Třebovské mezihoři, Zabrežská vrchovina, Králicky Sněžnik, Rychlebské hory, Hruby Jesenik, Podhůři Hrubého Jeseniku, Nizky Jesenik, Oderské vrchy

przy zachowaniu zasad bezpiecznego i racjonalnego uprawiania turystyki górskiej, przestrzegając przepisy dotyczące poruszania się na obszarach chronionych i w strefie nadgranicznej.

Nie jest to wprost powiedziane, ale na podstawie tego punktu można nie uznać punktów zdobywanych z naruszeniem zasad ochrony przyrody.

§ 4

 1. Ustanawia się cztery kategorie GOT PTTK: popularną, małą, dużą i Za wytrwałość.
 2. Odznaki: popularna i Za wytrwałość są jednostopniowe.
 3. Odznaki małe i duże mają po trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.

§ 5

Ustala się następujące zasady zdobywania GOT PTTK:

 1. GOT PTTK zdobywa się w kolejności: popularna, mała brązowa, mała srebrna, mała złota, duża brązowa, duża srebrna, duża złota.
 2. Odznakę Za wytrwałość może zdobywać posiadacz odznaki małej złotej lub dużej złotej.

Oznacza to tyle, że jeżeli uznasz, że nie stać Cię na robienie tras na duże GOT, możesz zdobywać GOT "Za wytrwałość" już po małej złotej, tyle że musisz odbębnić 3 normy więcej.

 1. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień GOT PTTK, z wyjątkiem stopnia popularnego i małego brązowego, które mogą być zdobyte w tym samym roku, jeśli zdobywający ukończył 10 lat.

Nie jest powiedziane czy zdobywający ma mieć ukończone 10 lat w momencie zdobywania odznaki czy w momencie przedkładania do weryfikacji - zatem jest to furtka dla dzieci będących w wieku bliskim tej granicy.

 1. Kolejne wyższe kategorie i stopnie GOT PTTK nie muszą być zdobywane w bezpośrednio po sobie następujących latach i można je zdobywać również ratalnie. Ilość lat nie jest ograniczona. Książeczkę GOT PTTK należy przedłożyć do weryfikacji po spełnieniu wymogów na dany stopień odznaki.

Nie ma już żadnych ograniczeń czasu zdobywania GOT, ale należy odznakę zweryfikować po zdobyciu odpowiedniej ilości punktów. Jeżeli np. odpowiednią ilość punktów uzyskałeś dajmy na to 3 lata temu i do dzisiaj odznaki nie zweryfikowałeś, wystarczy że w roku bieżącym zdobędziesz 1 punkt aby podciągnąć to pod ratalne zdobywanie odznaki.

§ 6

GOT PTTK popularną i małą zdobywa się według zasad:

 1. Zalicza się 1 punkt za każdy przebyty kilometr oraz 1 punkt za każde 100 m sumy podejść. Jeżeli wycieczka jest ujęta w Trasach punktowanych do GOT PTTK, stanowiących załącznik do niniejszego regulaminu, to należy stosować punktację przewidzianą w Trasach.

Czyli za 1 km trasy i 200 m podejścia należy policzyć 3 punkty, ale w przeciwnym kierunku (tj. przy zejściu) już tylko 1 punkt.

Większość szlaków krajowych jest wypunktowana w regulaminie - należy korzystać obojętnie - ze starego albo nowego regulaminu. Punktacja nie uległa zmianie, zmienił się tylko sposób jej prezentacji.

 1. Ustala się następującą liczbę punktów dla poszczególnych kategorii wiekowych:
Kategoria i stopień
GOT PTTK
Kategorie wieku
I II III IV
8-10 lat
11-15 lat
16-50 lat
powyżej 50 lat i osoby
niepełnosprawne
Popularna
40
50
60
50
Mała brązowa
80
100
120
100
Mała srebrna
-
300
360
300
Mała złota
-
600
720
600
 1. Nie zalicza się punktów uzyskanych na wycieczce odbytej tą samą trasą i w tym samym kierunku w toku zdobywania jednego stopnia odznaki.
 2. Nadwyżkę punktów zdobytych w danym roku zalicza się na poczet normy potrzebnej do zdobycia następnego stopnia odznaki, jednak nie więcej niż 50% tej normy.

Ten punkt wbrew pozorom jest OGRANICZENIEM ogólnej zasady z § 5.3, mówiącej o tym, że w jednym roku można zdobyć tylko jeden stopień GOT. ZDOBYĆ ale nie ZDOBYWAĆ.

Zatem, jeżeli np. masz już popularną a zdobywasz małą brązową i w tym roku uzyskałeś 300 punktów to 120 pochłania mała brązowa, 180 możesz sobie zapisać na konto małej srebrnej (i w roku następnym musisz uzyskać już tylko 180 punktów).

§ 7

Poszczególne stopnie GOT PTTK w kategorii dużej zdobywa się przez odbycie dwóch wycieczek wielodniowych według poniższych zasad:

 1. Trasa powinna prowadzić przez co najmniej 7 punktów pośrednich, dowolnie wybranych z wykazu znajdującego się w II części Tras punktowanych do GOT PTTK.

Zdobycie dużej GOT wymaga od Ciebie wymyślenia sobie trasy wielodniowej (czyli conajmniej 2 dniowej - piszę to nie bez znaczenia, bowiem zagęszczenie punktów w Beskidzie Śląskim albo Sądeckim i Gorcach pozwala taką trasę zrobić w 2 - 3 dni) i przejścia w jej trakcie przez 7 punktów, które sobie samemu dobierasz z listy określonej w regulaminie. Ważną zmianą w stosunku do starego regulaminu jest to, że dopuszczalne są nieciągłości trasy zarówno w czasie jak i w przestrzeni - czyli można sobie podjechać, można sobie zrobić np. kilkudniową przerwę w wycieczce.

 1. Punkty pośrednie mogą być wykorzystane tylko raz przy zdobywaniu wszystkich trzech stopni odznaki w kategorii dużej.

Punkty wykorzystane w jednej wycieczce na dużą GOT wypadają z gry i nie wracają już do puli. W następnych wycieczkach nie możesz już ich wykorzystać.

Obecnie zlikwidowano wszystkie ograniczenia istniejące w poprzednim regulaminie. Jedyne wymogi to: wycieczka wielodniowa (czyli co najmniej 2-dniowa), przejście odpowiedniej ilości punktów pośrednich i nie powtarzanie tych punktów. W szczególności można zdobyć wszystkie stopnie dużej GOT w samych Beskidach, ale w samych Sudetach już to nie jest wykonalne (wyznaczono za mało punktów pośrednich).

W regulaminie z 1999 (starym-nowym) było sporo niejasności, jeśli chodzi o punkty pośrednie - przykładowo Trzy Kopce - Wiślańskie?, w Grupie Pilska? czy w Grupie Klimczoka? Mi uznano jako punkty zarówno Trzy Kopce Wiślańskie jak też Trzy Kopce z Grupy Pilska. Obecnie (nowy-nowy regulamin z września 2000) zdefiniowano, że chodzi o Trzy Kopce Wiślańskie. Ale jeśli ktoś robił trasę przed wrześniem 2000 to śmiało może się upierać przy zaliczeniu każdych z Trzech Kopców. Analogicznie było z Obidzą w Beskidzie Sądeckim: jest przełęcz nad Kosarzyskami i jest miejscowość w dolinie Dunajca (teraz już wiadomo, że chodzi o przełęcz), podobnie Żuków w Bieszczadach, który ma co najmniej 8 wierzchołków.

Dopuszczalne jest rozwiązanie następujące: w roku, w którym uzyskało się małą złotą, wykonuje się jedną trasę na dużą brązową a w roku następnym drugą i weryfikuje się dużą brązową - mam to usankcjonowane pieczęcią weryfikacyjną CRW GOT. Odbywa się to na podstawie § 5.3, który ogranicza możliwość ZDOBYCIA GOT do jednej w roku, ale nie zabrania ZDOBYWANIA, czego konsekwencją jest też przenoszenie punktów.

Dużą GOT weryfikuje się WYŁĄCZNIE w Centralnym Referacie weryfikacyjnym GOT w Krakowie.

§ 8

GOT PTTK w kategorii Za wytrwałość zdobywa się według następujących zasad:

 1. Posiadacz dużej złotej odznaki musi spełnić siedmiokrotne, a posiadacz małej złotej dziesięciokrotne wymogi dla przyznania, któregokolwiek stopnia małej lub dużej GOT PTTK.

Znaczy to dokładnie tyle, że aby uzyskać normę na GOT "Za Wytrwałość" należy uzyskać co najmniej 120 punktów (jest mowa o wymogach na małą bądź dużą GOT więc norma na popularną nie wchodzi w rachubę). Można oczywiście zdobyć więcej albo zrobić 2 trasy na dużą GOT. Nawet jeśli zapragniesz robić  trasy na duże GOT jako normy "ZW" a to Ci nie wyjdzie, to wystarczy że je wypunktujesz i będziesz miał minimum 120 punktów. Jeżeli zdobywanie norm "ZW" zaczniesz od wymogów na dużą GOT to nie znaczy że już tylko tak  musisz robić dalej. Możesz w jednym roku spełnić normę np. na dużą GOT, w roku następnym na dużą złotą a w kolejnym na małą brązową itd.

 1. Spełnienie tych wymogów musi być stwierdzone przez Centralny Referat Weryfikacyjny GOT PTTK w trybie odrębnej weryfikacji każdej odznaki, przy czym w ciągu jednego roku można spełnić tylko jedną normę.

Aby zdobyć odznakę "ZW", każdą uzyskaną normę należy oddzielnie zweryfikować. Można to zrobić TYLKO w Centralnym Referacie  Weryfikacyjnym GOT ul. Jagiellońska 6/6a 31-010 Kraków. Wysyłając książeczkę pocztą należy dołączyć  opłaconą, zaadresowaną kopertę zwrotną.

 1. GOT PTTK Za wytrwałość może być zdobywana tylko jednokrotnie podczas każdego cyklu zdobywania odznaki.

Oznacza to, że jeżeli  już raz zdobędziesz GOT "ZW" (czyli wypełnisz 7 lub 10 norm) i chcesz zdobywać coś więcej, to musisz rozpocząć zabawę od początku czyli od GOT popularnej.

§ 9

 1. Do potwierdzania i weryfikacji książeczek GOT PTTK uprawnieni są w zakresie posiadanych uprawnień wyłącznie przodownicy turystyki górskiej PTTK mianowani  przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK według odrębnego regulaminu.
 2. Uprawnienia przodownika turystyki górskiej nadaje się na następujące grupy górskie: Tatry i Podtatrze, Beskidy Zachodnie, Beskidy Wschodnie, Sudety, Góry  Świętokrzyskie.
 3. Do potwierdzania punktów zdobytych w pasmach górskich Czech, Słowacji i Ukrainy, o których mowa w § 3 niniejszego regulaminu, uprawnieni są przodownicy turystyki górskiej posiadający  uprawnienia na odpowiednie grupy górskie po stronie polskie.
 4. O uprawnienia przodownika turystyki górskiej może się ubiegać posiadacz co najmniej małej złotej GOT PTTK

Oprócz tego należy spełnić kilka innych wymogów określonych w regulaminie i zdać egzamin przed regionalną komisją egzaminacyjną. O szczegóły pytaj w najbliższym  Terenowym Referacie Weryfikacyjnym - na pewno zostaniesz gdzieś skierowany. Jeżeli nic się tam nie dowiesz, pytaj w COTG w Krakowie (0-12) 422-28-40, 422-79-17 w obu przypadkach wewn. 14 (Andrzej Matuszczyk).

Obecnie KAŻDY posiadacz małej złotej może przystąpić do egzaminów, nie ma już ograniczenia że dotyczy to tylko studentów a osoby pracujące muszą mieć dużą brązową.

§ 10

 1. Przyznanie GOT PTTK odbywa się na podstawie wypełnionej i potwierdzonej przez przodownika turystyki górskiej PTTK książeczki GOT PTTK.

Jeśli nie masz książeczki potwierdzonej przez przodownika, nie przejmuj się tym, idź prosto do najbliższego TRW tam znajdziesz przodowników którzy Ci wszystko potwierdzą.

 1. Wzór książeczki określa Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK. Prawa wydawnicze książeczki i regulaminu GOT zastrzeżone są dla Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK.

§ 11

Książeczkę GOT PTTK należy wypełniać zgodnie z następującymi zasadami:

 1. W trakcie wycieczki należy zbierać w książeczce potwierdzenia przejścia, pieczątką dowolnej instytucji zawierającą nazwę miejscowości lub podpisem przodownika turystyki górskiej PTTK albo przewodnika górskiego uczestniczącego w wycieczce.

Ciekawostką jest, że Wyeliminowano tu przewodników świętokrzyskich, będących przewodnikami terenowymi, a nie górskimi.

Potwierdzenie pieczątką nie jest konieczne, jeśli przodownik lub przewodnik uczestniczy w wycieczce. Przodownicy turystyki górskiej PTTK są zwolnieni z obowiązku  uzyskiwania potwierdzeń.

Tak naprawdę to nic się nie stanie jeżeli nie będziesz miał żadnych potwierdzeń z trasy, najważniejsze  jest bowiem potwierdzenie przodownika, który może potwierdzić wszystko w ramach swoich uprawnień, bez względu na to czy masz pieczątki w książeczce GOT czy nie. Jeżeli nie wzbudzisz zaufania spodziewaj się pytania:  "A Bartne to góra czy jezioro?" - przodownik bowiem może chcieć się upewnić czy na pewno byłeś tam gdzie napisałeś - zdarza się to jednak raczej rzadko.

 1. Wycieczki należy wpisać zgodnie z § 6 niniejszego regulaminu i przedłożyć przodownikowi turystyki górskiej PTTK do potwierdzenia. Przebieg wycieczki nie ujętej w Trasach punktowanych do GOT PTTK należy wpisać podając dokładnie trasę, odległość w km i sumę podejść w pełnych setkach metrów. Przy ubieganiu się o dużą GOT PTTK trasę wycieczki należy wpisać podkreślając punkty pośrednie.

Jeżeli punktujesz trasę manualnie, idąc do TRW weź ze sobą mapę dotyczącą tego regionu, będzie to pomocne w sprawdzeniu czy dobrze to zrobiłeś.

 1. Wycieczki, odbywane w pasmach górskich Czech, Słowacji i Ukrainy, o których mowa w § 3, należy punktować według zasad określonych w § 6 ust. 1 niniejszego regulaminu.

Albo skorzystać ze starych regulaminów (lata 70-te) gdzie Tatry słowackie, Magura Spiska, Góry Choczańskie i Karkonosze były wypunktowane. Ponadto w 1991 ukazała się następująca pozycja: Marek Staffa, Sudety czeskie - szlaki znakowane, Oficyna Wydawnicza Sudety, Wrocław 1991, gdzie wypunktowane są szlaki znakowane czeskiej strony Sudetów.

 1. Przodownik sprawdza odbycie wycieczki i właściwe jej wpisanie do książeczki oraz potwierdza to swoim podpisem, z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru legitymacji przodownika.
 2. Przodownik jest uprawniony do potwierdzania odbycia wycieczek:

§ 12

Ubiegający się o GOT PTTK popularną i małą przedstawiają książeczkę do weryfikacji dowolnemu terenowemu referatowi weryfikacyjnemu odznaki (TRW GOT PTTK), zaś ubiegający się o GOT dużą i Za wytrwałość, Centralnemu Referatowi Weryfikacyjnemu GOT (CRW GOT PTTK) w Krakowie.

Do książeczki należy załączyć potwierdzenie zweryfikowania ostatniego stopnia odznaki.

Najlepiej odbić na xero strony książeczki, gdzie stwierdzono przyznanie małej złotej, ewentualnie poprosić o potwierdzenie tej kopii w dowolnym TRW. Wysyłając do weryfikacji wyższe stopnie dużej GOT nie trzeba już tego załączać, bowiem w CRW jest kartoteka wszystkich zdobytych dużych odznak.

Książeczka winna być złożona do weryfikacji najdalej do 31 stycznia następnego roku po roku, w którym  uzyskało się normę na dany stopień odznaki. Referaty weryfikacyjne pobierają opłatę za weryfikację w ustalonej przez KTG ZG PTTK wysokości.

Realnie można próbować weryfikować odznakę jeszcze w początkach lutego.

Opłaty nie są obligatoryjne i jedne TRW je pobierają a inne nie. Np. w TRW Oddziału Stołecznego w W-wie opłata wynosi 2 zł od pracujących i 1 zł od uczących się. TRW przy Oddziale Międzyuczelnianym w Warszawie nie pobiera żadnych opłat.

§ 13

 1. Zweryfikowana książeczka GOT PTTK jest zarazem legitymacją posiadanego stopnia odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.
 2. Odznaki nabywa się w placówkach PTTK za okazaniem zweryfikowanej książeczki GOT PTTK, natomiast odznakę Za wytrwałość w miejscu wskazanym przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK. Wykupienie odznaki placówka PTTK potwierdza pieczęcią w książeczce.

Przepis ten trąca PRL-em i praktycznie jest nieegzekwowany. Odznaki można wykupić w oddziałach PTTK, w niektórych Terenowych Referatach Weryfikacyjnych i oczywiście w COTG w Krakowie.

§ 14

Wątpliwości mogące wyniknąć z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK.

§ 15

Regulamin niniejszy, uchwalony na posiedzeniu Komisji Turystyki Górskiej ZG PTTK w dniu 9 stycznia 1999 r., obowiązuje od dnia 1 lutego 1999 r. wraz z poprawkami uchwalonymi na posiedzeniu w dniach 9 października 1999 r., 3 grudnia 2005 r. i 28 kwietnia 2007 r.Wykaz punktów pośrednich dla wycieczek wielodniowych na duże stopnie GOT:

Beskidy Zachodnie

Grupy: BZ.01 - 04, BZ.07, BZ.10

Soszów Wielki (866 m), Orłowa (766 m), Kotarz (965 m), Trzy Kopce Wiślańskie (810 m), Smerekowiec (882 m), Barania Góra (1220 m), Skrzyczne (1257 m), Klimczok (1117 m), Mała Zabawa (797 m), Wielka Zabawa (824 m), Magura pod Wielką Raczą (1073 m),Wielka Racza (1234 m), Przeł. Przegibek (1000 m), Krawców Wierch (1064 m), Romanka (1366 m), Pilsko szczyt polski (1540 m), Jałowiec (1111 m), Babia Góra (1725 m), Hala Krupowa (1152 m), Beskidy (769 m), Żeleźnica (912 m), Pająków Wierch (934 m), Magurka Wilkowicka (909 m), Hrobacza Łąka (828 m), Łamana Skała (929 m), Groń Jana Pawła II (890 m), Solniska (849 m), Babica (934 m), Polana Gronie (809 m). Chełm wschodni (581 m), Koskowa Góra (866 m), Kotoń Zachodni (772 m), Schr. PTTK Kudłacze (730 m), Bukowiec nad Rudnikiem (Lisia Góra) (438 m), Draboż (435 m).

Grupy: BZ.05 - 06, BZ.08, BZ.09, BZ.11

Łysina (898 m), Działek (600 m), Maciejowa (815 m), Turbacz (1310 m), Kudłoń (1276 m), Gorc (1228 m), Lubań (1211 m), Luboń Wielki (1022 m), Lubogoszcz (968 m), Jasień (1062 m), Śnieżnica (1007 m), Ćwilin (1072 m), Kostrza (730 m), Kamionna (802 m), Modyń (1029 m), Sałasz (909 m), Dzwonkówka (983 m), Przehyba (1175 m), Radziejowa (1262 m), Wielki Rogacz (1182 m), Obidza (930 m), Makowica (948 m), Jaworzyna Krynicka (1114 m), Dubne (904 m), Malnik (726 m), Dursztyn (550 m), Przeł. Szopka (780 m), Szafranówka (742 m), Wysoka (Wysokie Skałki) (1050 m), Paprotna (450 m), Wał nad Tarnowem (526 m), Sucha Góra nad Gromnikiem (365 m), Jamna (530 m), Brzanka (536 m), Liwocz (561 m), Skamieniałe Miasto (360 m).

Beskidy Wschodnie

Grupy: BW.01, BW.03-05

Przeł. pod Uboczem (720 m), Sucha Homola (706 m), Lackowa (998 m), Magura Małastowska (813 m), Bartne, Magura Wątkowska (847 m), Polana nad Kątami, Polany koło Krempnej, Jaworzyna Konieczniańska (881 m), Krempna (400 m), Nad Tysowym (713 m), Pustelnia Św. Jana (600 m), Kamień nad Jaśliskami (831 m), Kamień nad Komańczą (717 m), Danawa (640 m), Sucha Góra (Przymiarki) (603 m), Przeł. pod Tokarnią (760 m), Kanasiówka (823 m), Brzanka (536 m), Gilowa Góra (523 m), Liwocz (567 m), Klonowa Góra (525 m), Wilcze (510 m), Kopacz (536 m), Wroczń (497 m).

Grupy: BW.02, BW.06

Gruszka (583 m), Przeł. nad Roztokami Górnymi (801 m), Chryszczata (998 m), Suliła (759 m), Rydoszowa (880 m), Hyrlata (1103 m), Durna (979 m), Okrąglik (1101 m), Łopiennik (1069 m), Rabia Skała (1199 m), Krysowa (840 m), Markowska (748 m), Połonina Wetlińska (1253 m), Połonina Caryńska (1297 m), Tarnica (1348 m), Magura Stuposiańska (1016 m), Wielka Rawka (1303 m), Przeł. Bukowska (1107 m), Trohaniec (938 m), Hulskie (846 m), Żuków (724 m), Orli Kmień (518 m), Kamienna Laworta (769 m), Truszowskie (677 m), Suchy Obycz (618 m), Kopystańka (541 m).

Sudety

Grupy: S.01 - 10, S.19

Stóg Izerski (1107 m), Sępia Góra (828 m), Grodziszcze (429 m), Zamek Gryf, Zamek Czocha, Grodziec (389 m), Ostrzyca (501 m), Rosocha (464 m), Jezioro Modre (schr. "Perła Zachodu"), Zamek Chojnik (627 m), Śnieżka (1603 m), Przełęcz Okraj (1046 m), Okole (721 m), Różanka (628 m), Skalnik (945 m), Zadzierna (724 m), Lesista Wielka (851 m), Przeł. Trzech Dolin (schr. "Andrzejówka"- 810 m), Trójgarb (778 m), Zamek Książ, Góra Św. Jerzego (353 m).

Grupy: S.11 - 21, bez S.19

Ślęża (719 m), Włodarz (811 m), Przeł. Jugowska (805 m), Wilczak (637 m), Ptasznik (719 m), Góra Św. Anny (647 m), Sowie Skały (730 m), Błędne Skały (851 m), Grodziec (803 m), Zieleniec, Łomnicka Równia (ok. 850 m), Jagodna (977 m), Hala pod Śnieżnikiem (1200 m), Czarna Góra (1205 m), Przeł. Płoszczyna (817 m), Czernica (1083 m), Borówkowa (900m), Biskupia Kopa (890 m), Wzgórze Klasztorne (316 m), Kozie Chrzepty (492 m), Gromnik (393 m), Uroczysko pod Czechami (318 m).

Góry Świętokrzyskie

Sowia Góra , Altana (408 m), Świnia Góra (353 m), Buczyna (337 m), Zelejowa (372 m), Patrol (389 m), Telegraf (406 m), Siniewska (444 m), Miedzianka, Łysica (612 m) Grodowa (399 m), Otrocz (372 m), Łysiec (Św. Krzyż) (595 m), Szczytniak (554 m), Kiełków.