Zasady udzielania zniżek organizacyjnych PTTK


§ 1

Zniżki organizacyjne przysługują członkom PTTK. Prezydium ZG PTTK może wprowadzić w drodze porozumienia na zasadach wzajemności, udzielanie zniżek organizacyjnych PTTK członkom organizacji krajowych i zagranicznych.

§ 2

 1. Podstawowe zniżki organizacyjne PTTK w wysokości 20% z tytułu członkostwa w PTTK dotyczą cen usług noclegowych w schroniskach PTTK i w ogólnodostępnych wypożyczalniach sprzętu turystycznego PTTK. Przez schroniska PTTK rozumie się obiekty określone Uchwałą 100/97 z 14.02.1997 r. w sprawie prowadzenia schronisk PTTK wraz z późniejszymi zmianami.
 2. Prezydium ZG PTTK może wprowadzić dodatkowe zniżki za usługi noclegowe w innych obiektach niż schroniska PTTK, ustalając zarazem maksymalną wysokość zniżki i zasady ich udzielania.

§ 3

 1. Zniżki organizacyjne przysługują tylko osobom fizycznym.
 2. W przypadku gdy jednej osobie przysługują zniżki z różnych tytułów, nie podlegają one sumowaniu.
 3. Nie podlegają też sumowaniu ze zniżkami organizacyjnymi, zniżki handlowe uzyskiwane przez członka PTTK z tytułu posiadania "Karty Rabatowej PTTK".

§ 4

 1. Podstawowa zniżka organizacyjna w schroniskach PTTK z tytułu członkostwa w PTTK w wysokości 20% przysługuje po opłaceniu rocznej składki członka PTTK i otrzymaniu "Karty Rabatowej PTTK".
 2. Zniżki w wysokości 30% przysługują w schroniskach PTTK, członkom PTTK:
   - odznaczonym Srebrną Honorową Odznaką PTTK,
   - odznaczonym Srebrną Odznaką "Zasłużony Pracownik PTTK" - po 25 letniej przynależności do PTTK,
   - posiadającym uprawnienia PTTK: instruktorów, przewodników, przodowników turystyki kwalifikowanej, społecznych opiekunów zabytków, społecznych opiekunów przyrody, strażników ochrony przyrody, znakarzy,
   - opiekunów SKKT PTTK.
 3. Zniżki w wysokości 50% przysługują w schroniskach PTTK członkom PTTK:
 4. Zniżki w wysokości 80% przysługują w schroniskach PTTK Członkom Honorowym PTTK.
 5. Zniżki organizacyjne o których mowa w §4 ust. 1-4 dotyczą:
 6. Zniżki nie mogą obejmować w jednym schronisku, kempingu, polu namiotowym okresu przekraczającego kolejnych 7 dni.

§ 5

  Zniżki udziela się na podstawie ważnej imiennej "Karty Rabatowej PTTK" oraz legitymacji dokumentującej dodatkowe uprawnienia do zniżek:

§ 6

Wymóg posiadania opłaconej rocznej składki członka PTTK konieczny do otrzymania "Karty Rabatowej PTTK", na podstawie której udzielane są zniżki organizacyjne PTTK nie dotyczy Członków Honorowych oraz dzieci i młodzieży z domów dziecka, zakładów opiekuńczych, szkół specjalnych zwolnionych z tych opłat na podstawie §6 ust. 2 Uchwały ZG PTTK nr 1/XIV/97 z 18.10.1997 r.

§ 7

Prawo interpretacji niniejszych zasad przysługuje Prezydium ZG PTTK.