Historia Oddziału 1964 - 1979

Działalność Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Andrychowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego w Andrychowie datuje się od roku 1960, kiedy to grupa miłośników turystyki należących do Kół PTTK w Wytwórni Silników Wysokoprężnych uznała za celowe ujęcie w ramy organizacyjne działalności turystycznej na terenie przedsiębiorstwa.

Założenie Koła PTTK w roku 1960 nie oznacza wcale, że działalność turystyczna na terenie Andrychowskich ZPB nie miała miejsca w okresie poprzednim. Turystyka jako forma wypoczynku ludzi pracy uprawiana była przez załogę zakładu od dawna. Nie była to co prawda turystyka masowa ale organizowana przez Radę Zakładową wycieczki dla pracowników zakładu stanowiły jej początek.

Inicjatorem założenia Koła przy Andrychowskich ZPB był Tadeusz Krok - zapalony turysta i działacz społeczny. W roku 1960 Koło zostało zarejestrowane w Oddziale w Wadowicach pod numerem 23. W momencie założenia Koło liczyło 16 członków. Osobiste kontakty z załogą przedsiębiorstwa oraz osiągnięcia w pracy sukcesywnie wpływały na wzrost liczby członków Koła. Z uwagi na uzyskanie wieku emerytalnego przez Tadeusza Kroka w roku 1962 funkcję prezesa Koła objął Józef Synowiec. Ze względu na różny charakter działalności i stale wzrastającą liczbę członków w roku 1964 Koło nr 23 zostaje wyłączone z Oddziału Wadowickiego i podniesione do rangi Oddziału Zakładowego PTTK.

Inicjatorami założenia Oddziału byli: Stanisław Pawlak, Józef Synowiec, Zygmunt Zamysłowski, a także Eugeniusz Matyszkowicz.

Decyzją Zarządu Głównego PTTK z dnia 10 marca 1965 roku Oddział został zatwierdzony jako członek PTTK - osoba prawna na zasadach Statusu PTTK.
Kolejno powołano do życia:
- Koło Przewodników Zakładowych
- Koło Organizatorów Turystyki

Rok 1966 był rokiem 1000-lecia Państwa Polskiego. Obchody Tysiąclecia znalazły także swój wyraz w PTTK, który miał na celu:
- popularyzowanie znanych i odkrywanie nowych miejsc historycznych upamiętnionych w kulturze narodowej oraz związanych z postępowymi i rewolucyjnymi tradycjami naszego narodu, zwłaszcza miejsc i pamiątek obrazujących dzieje walk naszego narodu z okupantem hitlerowskim w latach II wojny światowej,
- nawiązanie kontaktów i odbywanie spotkań z ludźmi zasłużonymi dla rozwoju Polski Ludowej oraz ludźmi, którzy brali udział w walkach z uciskiem klasowym lub walkach o wyzwolenie kraju spod okupacji hitlerowskiej,
- popularyzowanie tras turystycznych prowadzących do miejsc historycznych, upamiętnionych walką żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, partyzantów, działaczy politycznych, którzy zginęli w bojach z reakcją i okupantem,
- podejmowanie czynów i prac społecznych służących udostępnieniu ogółowi społeczeństwa miejsc upamiętnionych historycznie oraz stałą opiekę nad tymi miejscami.
Powyższe zadania programowe wytyczył sobie Ogólnopolski Sztab Konkursu Krajoznawczo-Turystycznego "Przez X wieków Polski". 24 maja 1966 r. został powołany Miejski Sztab OKKT z siedzibą w Oddziale, na którego czele stanął członek ówczesnego Zarządu Oddziału - Eugeniusz Matyszkowicz. Do najważniejszych prac w ramach konkursu należały organizowanie wystaw:
- 20-lecie Przemysłu Andrychowskiego,
- 40-lecie strajku Włókniarzy Andrychowskich,
- Poznaj swój kraj - a pokochasz go lepiej,
- Konkurs pt. "Czy znasz swój kraj".
- Pamiątki Tkactwa Andrychowskiego.

18 lutego 1967 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału, na którym podsumowano wyniki dwu letniej pracy i wytyczono kierunki działania na następne lata. Wybrano też nowe władze Oddziału, które określiły nowe kierunki pracy:
- rozwijanie wśród załogi przedsiębiorstwa zamiłowania do turystyki i krajoznawstwa,
- organizowanie wycieczek dla pracowników zakładu kierowanych przez przeszkolonych organizatorów turystyki,
- nawiązanie ściślejszej współpracy z Radą Zakładową i Zarządem Zakładowym ZSMP,
- prowadzenie działalności propagandowej zmierzającej do stałego wzrostu członków Oddziału,
- organizowanie imprez turystycznych w ramach wypoczynku świątecznego.

W roku 1968 działalność Oddziału prowadzona była w następujących Komisjach: krajoznawczej, turystyki górskiej, ochrony zabytków, młodzieżowej, Kół Zakładowych, Kół Przewodników Zakładowych, Organizatorów Turystyki.
Komisja Turystyki Górskiej zorganizowała udział w 6 imprezach górskich. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się takie imprezy jak: Zlot Obuwników i Garbarzy, Wszechstudencki Rajd Tatrzański i Międzynarodowy Rajd Przyjaźni Szlakami Lenina. Komisja Motorowa zorganizowała udział turystów zmotoryzowanych w Rajdzie Hutników w Kętach oraz w Rajdzie po Ziemi Oświęcimskiej.

Z uwagi na stale wzrastającą ilość zwiedzający Andrychowskie Zakłady Przemysłu Bawełnianego - na początku roku 1969 zorganizowano kurs Przewodników Zakładowych, a także kurs Organizatorów Turystyki.
W roku 1969 w 25-lecie PRL dla spopularyzowania historii i oblicza współczesnej Ludowej Ojczyzny - Ogólnopolski Front Jedności Narodu ogłosił Konkurs Krajoznawczo-Turystyczny pt. "Szlakami Polski Ludowej". Celem konkursu było skupienie i rozwinięcie wszelkich inicjatyw krajoznawczo-turystycznych oraz ożywienie ruchu turystycznego we wszelkich jego formach, w każdym środowisku społecznym. Podobnie jak w czasie Konkursu "Przez X Wieków Polski", również i w tym konkursie Sztab mieścił się w Oddziale Zakładowym PTTK.
Dzięki Oddziałowi w Konkursie wzięło udział 5529 osób, co stanowiło 38,7% ludności miasta Andrychów. Efektem tego była otrzymana nagroda w wysokości 50 tys. zł na zakup sprzętu turystycznego.
Zasadniczym zadaniem jakie postanowił sobie aktyw PTTK było zorganizowanie własnej imprezy, dlatego podjęta została decyzja o organizowaniu co roku Wiosennego Zlotu Włókniarzy. Postanowiono, że Zloty przeprowadzane będą corocznie na początku miesiąca maja, a jego celem będzie uczczenie "Dnia Włókniarza" i Święta Pracy - 1-szy Maja oraz upowszechnienie turystyki wśród szerokich rzesz pracowników przemysłu włókienniczego, a szczególnie młodzieży, jak również poznanie piękna Beskidu Małego.

W dniu 2 maja 1970 roku zorganizowano I-szy Wiosenny Zlot Włókniarzy. Na pięciu trasach przebiegających po terenie Beskidu Małego wędrowało 162 turystów. Meta Zlotu znajdowała się w Targanicach w Ośrodku Kolonijnym "Dom Zdrowia".
2 listopada tegoż roku Oddział przejął nieodpłatnie od Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego dwa baraki drewniane w Andrychowie przy ul. Fabrycznej 1 i przekształcił je na Dom Wycieczkowy. Obiekt był prowadzony przez 4 lata, czyli do momentu spalenia się budynków i był źródłem dochodów dla Oddziału.

Rok 1971 był okresem dalszej aktywnej działalności na rzecz popularyzacji turystyki i krajoznawstwa na terenie przedsiębiorstwa. Zorganizowano wiele wycieczek krajoznawczych, z których największym zainteresowaniem cieszyły się wycieczki krajoznawcze: do Trójmiasta, po ziemi Lubuskiej, czy po Sudetach
Tradycyjnie już członkowie Oddziału uczestniczyli w Zlocie Obuwników i Garbarzy oraz w Międzynarodowym Rajdzie Leninowskim. W maju 1971 odbył się II Wiosenny Zlot Włókniarzy.
W dalszym ciągu Andrychowskie ZPB cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony zwiedzających, tak więc przewodnicy zakładowi mogli się wykazać znajomością przedsiębiorstwa.

W 1972 roku Oddział dokonał oceny kolejnego okresu kadencji oraz wytyczył program działań na następne lata. W zjeździe uczestniczył przedstawiciel ZO w Krakowie dr Medwicki, który wysoko ocenił pracę Oddziału w okresie sprawozdawczym. Pozytywnie oceniono też organizację Wiosennego Zlotu Włókniarzy oraz zasugerowano potrzebę organizacji innych tego typu imprez turystycznych.

Rok 1973 to okres obchodów 100-lecia Turystyki Polskiej, z tego też powodu opracowano bogaty program imprez związanych z tym jubileuszem. Główną imprezą z okazji tej uroczystości była zorganizowana przez Oddział Wieczornica, w której uczestniczył aktyw Oddziału oraz zaproszeni goście, w tym m.in. przedstawiciele ZO PTTK w Krakowie - Prezes J. Doening i mgr Krygowski, który wygłosił prelekcję nt. 100-lecia Turystyki w Polsce. Wieczornica była okazją m.in. do dokonania oceny działalności PTTK na terenie przedsiębiorstwa, przypomnienia historii zorganizowanej turystyki w Polsce oraz złożenia podziękowania wyróżniającym się działaczom Oddziału za ich aktywną i bezinteresowną pracę na rzecz popularyzacji turystyki i krajoznawstwa.

Rok 1974 przebiegał pod znakiem dwóch ważnych wydarzeń w życiu Oddziału - a mianowicie Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego jaki odbył się 2 lutego oraz Jubileuszu X-lecia pracy Oddziału. W tym samym roku wybrano nowe władze Oddziału, które postanowiły sobie zwiększyć ilość wycieczek krajoznawczych oraz poczynić starania o pozyskanie lokalu dla potrzeb Muzeum Ziemi Andrychowskiej. 1 czerwca 1974 roku Naczelnik Miasta przyznał 5 pomieszczeń w Zamku Andrychowskim z przeznaczeniem na Muzeum Regionalne w Andrychowie. Sprawa utworzenia Muzeum Regionalnego datuje się od roku 1966.
5 maja 1974 r. po raz piąty zorganizowano Wiosenny Zlot Włókniarzy. Honorowy patronat nad imprezą objęli: Barbara Natorska - Przewodnicząca ZG Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego oraz mgr Kazimierz Lipczyk - Naczelny Dyrektor Zjednoczenie Przemysłu Bawełnianego. W imprezie uczestniczyło 883 turystów.
25 maja br po raz pierwszy Oddział włączył się do organizowania właściwego wypoczynku ludzi pracy w "wolne soboty" i właśnie w tym dniu zorganizowano imprezę turystyczno-wypoczynkową na terenie Ośrodka Kolonijnego "Dom Zdrowia" w Targanicach. Impreza to została zorganizowana w ścisłej współpracy z Ogniskiem TKKF "Splot". Program imprez obejmował wycieczkę na Jawornicę, konkursy krajoznawcze i sprawnościowe.
3 września br. powołano Sztab Służby Kultury Szlaku spełniający istotną rolę we wpajaniu właściwych zasad uprawiania turystyki i ochrony szlaków turystycznych. Funkcję Przewodniczącego Sztabu powierzono Romanowi Gibasowi.
Również ważnym wydarzeniem przypadającym na rok 1974 było powołanie przy Oddziale Terenowego Punktu Weryfikacyjnego GOT. Inicjatorem, jak i pierwszym kierownikiem TRW był Stefan Jakubowski. X-lecie Oddziału świętowano w Domu Technika, w którym odbyła się Uroczysta Wieczornica. Z zaproszonych gości przybyli m.in. V-ce Prezes Zarządu Okręgu w Krakowie - K. Nowacki, Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Turystyki Górskiej - Czesław Wojewoda oraz przedstawiciele kierownictwa politycznego i administracyjnego Zakładu. Wieczornica stała się okazją do dokonania oceny działalności PTTK na terenie zakładu pracy oraz złożenia podziękowania tym działaczom, którzy wnieśli istotny wkład pracy w rozwój Oddziału. Wielu z nich otrzymało odznaczenia przyznane przez ZG i ZO PTTK. Miłym akcentem było złożenie przez I-szego Sekretarza KZ PZPR Eugeniusza Syrka pisemnego podziękowania aktywowi Oddziału za dotychczasowy wkład pracy w rozwój turystyki i krajoznawstwa na terenie Zakładu.

Na początku 1975 roku władze Oddziału podjęły decyzję o zorganizowaniu nowej imprezy (Rajdu na raty) pn. "Zdobywamy Szczyty Beskidu Małego". W tym samym okresie konsultowano się z Radą Zakładową i Kierownictwem Zakładu, by przejąć przez Oddział organizację wycieczek dla pracowników Zakładu, czego efektem było zawarcie porozumienia 15 lipca br. Od tego momentu do zadań Oddziału należało m.in. opracowanie rocznych i miesięcznych planów wycieczek, a także załatwienie spraw organizacyjnych. Wszystkie te prace były prowadzone nieodpłatnie. Ogromny ciężar pracy spoczął na barkach Komisji Krajoznawczej i Koła Organizatorów Turystyki. Podjęta działalność w tym zakresie była niejako okresem próbnym przed podjęciem decyzji o powołaniu Biura Obsługi Ruchu Turystycznego, dlatego rozpoczęto staranie o zorganizowanie kursu przewodników beskidzkich i terenowych, którzy posiadając uprawnienia pilotów mogliby obsługiwać organizowane wycieczki. Inicjatorką zorganizowania kursu była Helena Zmełty - Przewodnik Beskidzki i Terenowy, która przeszła z Oddziału Wadowickiego i powołała przy naszym Oddziale Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych. Zatwierdzenie koła miało miejsce w 1977 roku.
Na początku maja, a dokładnie 8 dnia zorganizowano imprezę z okazji Dnia Zwycięstwa. Dzień później miał miejsce kolejny Wiosenny Zlot Włókniarzy. W ostatni dzień maja po raz pierwszy zorganizowano nową imprezę pn. Beskidzki Rajd Młodzieżowy. Meta rajdu znajdowała się tym razem w Brzezince k. Andrychowa, natomiast w czerwcu członkowie Oddziału uczestniczyli w Międzynarodowym Zlocie Przyjaźni w Berlinie
W wyniku nowego podziału administracyjnego kraju nastąpiły zmiany organizacyjne w PTTK. Zlikwidowano dotychczasowe Zarządy Okręgów PTTK i powołano Zarządy Wojewódzkie PTTK. 17 czerwca 1975 r. powołano Zarząd Wojewódzki PTTK w Bielsku-Białej. W skład nowo wybranego Zarządu weszli również przedstawiciele Oddziału Zakładowego "Andropol", a mianowicie: Maciej Gaik, który został powołany w skład Prezydium ZW, Eugeniusz Matyszkowicz, który wszedł w skład Komisji Przewodnickiej, Stefan Jakubowski, który wszedł w skład Komisji Turystyki Górskiej, a także Teofil Wawak, któremu przypadło miejsce w Komisji Ochrony Zabytków.
Rok 1975 był okresem bardzo obfity w atrakcyjne wycieczki turystyczne. Członkowie Oddziału byli m.in. w Bieszczadach, w Czechosłowacji i na Węgrzech.
We wrześniu 1975 zgodnie z zarządzeniem ówczesnego Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Bawełnianego Andrychowskie ZPB "Andropol" zostały zamknięte do zwiedzania przez wycieczki turystyczne, a tym samym została zawieszona działalność Koła Przewodników Zakładowych.
Działalność Oddziału na terenie przedsiębiorstwa spotykała się zawsze ze zrozumieniem i uznaniem ze strony kierownictwa zakładu. Wyrazem tego uznania było ufundowanie sztandaru dla Oddziału. Wręczenie sztandaru miało miejsce w kwietniu 1975 r. na uroczystej akademii z okazji "Dnia Włókniarza". Sztandar na ręce Prezesa Zarządu Oddziału wręczyli: ówczesny Dyrektor AZPB "Andropol" mgr inż. Alfred Krywult i Przewodniczący Rady Zakładowej Piotr Wrona. Honor noszenia sztandaru powierzono: Tadeuszowi Sumprowi, Henryce Dudzie i Ewie Jędrzejowskiej.
12 października br. po raz pierwszy zorganizowano Jesienny Rajd Włókniarzy, w którym uczestniczyło wielu turystów, zarówno pracowników naszego zakładu, jak i innych zakładów z terenu woj. bielskiego, a także młodzież szkolna.

Rok 1976 rozpoczął się od zorganizowania nowej imprezy pn. Rajd Szlakami Wyzwolenia Andrychowa z metą w Zakładowym Domu Kultury. Uczestnicy rajdu mogli posłuchać przeżycia kombatantów, którzy uczestniczyli w II wojnie światowej.
9 maja 1976 r. miał miejsce VII Wiosenny Zlot Włókniarzy z metą w plenerze w Targanicach. Pogoda wyjątkowo dopisała, a przybyłym turystom bardzo podobał się Zlot na otwartej przestrzeni. Bieżący rok był bardzo obfity w zloty i rajdy, a w okresie trwania Międzynarodowego Zlotu Przyjaźni Oddział zorganizował po raz pierwszy Turystyczny Zlot Młodzieży woj. bielskiego, który stanowił w następnych latach jedną z imprez towarzyszących tej największej w kraju imprezie turystycznej.
Dużym osiągnięciem Oddziału, a dokładnie Oddziałowej Komisji Turystyki Górskiej było przygotowanie kandydatów, a następnie przeprowadzenie egzaminu na Przodownika GOT przez Stefana Jakubowskiego.
Na początku listopada 1976 r odbył się kolejny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału. W czasie Zjazdu Prezes ZW PTTK z Bielska-Białej dokonał dekoracji sztandaru Oddziału Złotą Regionalną Odznaką ZW PTTK, a I Sekretarz KZ PZPR udekorował sztandar odznaką "Zasłużony dla Andropolu". Po raz pierwszy wręczono także odznaczenia Oddziałowe dla wyróżniających się działaczy Oddziału, tj. Odznaką "Zasłużony dla Oddziału Zakładowego PTTK Andropol". Nowy Zarząd powołał Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego działające przy Oddziale.

Rok 1977 rozpoczął się od ważnego wydarzenia dla Oddziału. 9 stycznia odbył się I Wojewódzki Zjazd PTTK woj. bielskiego, na którym zostały wybrane nowe władze. W wynikach przeprowadzonych na Zjeździe wyborów do nowych władz wybrani zostali członkowie naszego Oddziału, m.in.: Maciej Gaik do Zarządu Wojewódzkiego, Józef Dybał do Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej i Władysław Brożyna do Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego.
Pod koniec miesiąca marca Oddział otrzymał akceptację od ZG PTTK w sprawie powołania Biura Obsługi Ruchu Turystycznego i z dniem 1 kwietnia otwarto BORT.
8 maja przeprowadzono już VIII Wiosenny Zlot Włókniarzy, tym razem jego meta była w SP w Zagórniku. Po raz pierwszy w ramach Zlotu przeprowadzono zawody motoryzacyjne, w tym konkurs o tytuł najlepszego kierowcy "Andropolu". Z ciekawych imprez zorganizowanych w br. można wymienić: udział w Międzynarodowym Zlocie Przyjaźni w Pradze, Beskidzki Rajd Młodzieżowy, Turystyczny Zlot Młodzieży woj. bielskiego i udział w Międzynarodowym Rajdzie Przyjaźni.
22 sierpnia powołano do życia Społeczną Poradnię Krajoznawczą, której celem było opracowywanie programów wycieczek organizowanych przez BORT. Funkcji kierownika podjął się Tadeusz Sumper.
Uzyskanie uprawnień przewodnickich przez członków Oddziału umożliwiło powołanie Koło Przewodników Beskidzkich i Terenowych. Pierwsze zebranie Koła odbyło się w dniu 18 grudnia 1977 r. Funkcję Prezesa Koła powierzono Helenie Zmełtej.
Działalność Oddziału w 1977 roku spotkała się z pozytywną oceną władz wojewódzkich PTTK, kiedy to Oddział zdobył I miejsce we współzawodnictwie pomiędzy oddziałami. Zdecydowany wpływ na wyniki Oddziału miała jedna komisja _ Komisja Turystyki Górskiej. Od pewnego okresu działacze tej Komisji analizowali możliwość i celowość powołania przy Oddziale Klubu zrzeszającego członków PTTK posiadających uprawnienia przodowników turystyki górskiej względnie legitymujących się posiadaniem co najmniej małej złotej odznaki GOT i mających chęć poszerzania swoich zainteresowań w zakresie turystyki górskiej.

13 stycznia 1978 odbyło się zebranie ogólne Przodowników Turystyki Górskiej, na którym podjęto decyzję w sprawie powołania Klubu Turystyki Górskiej "LIMBA". Opracowano Regulamin Klubu, który został zatwierdzony przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK. Pierwszym Prezesem Klubu został Eugeniusz Matyszkowicz. W chwili powołania Klubu zrzeszał 18 członków.
Pierwszą imprezą zorganizowaną w 1978 roku był Rajd Szlakami Wyzwolenia Andrychowa zorganizowany wspólnie z Zarządem Miejskim Koła ZBOWiD w Andrychowie.
25 stycznia br. Oddział przejął od KS "Beskid" wyciąg narciarski na Leskowcu. Przejmując wyciąg Zarząd Oddziału miał nadzieję, że przyczyni się do wzrostu zainteresowania członków Oddziału turystyką narciarską. W tym celu zorganizowano w lutym Rajd Narciarski połączony z zawodami dla amatorów pn. "Puchar Leskowca". W I Rajdzie uczestniczyło 127 turystów. Impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem.
W maju odbyło się zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Koła Przewodników Zakładowych, które dokonało podsumowania działalności w okresie, kiedy Andropol nie był udostępniany do zwiedzania przez wycieczki turystyczne. Bezpośrednią przyczyną zwołania zebrania był fakt ponownego otwarcia przedsiębiorstwa do zwiedzania przez Dyrektora Zjednoczenia Przemysłu Bawełnianego, a następnie przez Dyrektora Zakładu. Prezesem Koła Przewodników Zakładowych wybrano Eugeniusza Matyszkowicza, który zrezygnował z funkcji Prezesa Klubu Turystyki Górskiej "LIMBA". Nowym Prezesem Klubu został Roman Gibas.
Członkowie Oddziału wielokrotnie dawali wyraz swego zaangażowania w sprawy Oddziału poświęcając czas na przygotowanie i prowadzenie imprez, jak również z chwilą rozpoczęcia prac związanych z zagospodarowaniem własnego terenu na Brzezince. W maju pomagali przy budowie mini Bacówki. Szczególne słowa uznania za wkład społecznej pracy zagospodarowaniu terenu na Brzezince należą się: Czesławowi Magierze, Teofilowi Wawakowi, Maciejowi Gaikowi oraz Tadeuszowi Wawakowi.
Do najciekawszych wycieczek zorganizowanych w br. należy wymienić: Wycieczkę w Pieniny, Wycieczkę i biwak w Glince oraz udział w Międzynarodowym Rajdzie Przyjaźni i w Rajdzie Babiogórskim w Zawoji.

W roku 1979 przypadł Jubileusz XV-lecia Oddziału. 16 stycznia odbyło się uroczyste spotkanie aktywu Oddziału, na którym dokonano również oceny działalnośći z 1978 roku. W spotkaniu uczestniczyli m.in. V-ce Prezes ZW PTTK - Ryszard Jaworowski oraz Sekretarz ZW - Barbara Luber, któzy złożyli podziękowanie aktywowi Oddziału za ich dotychczasową pracę. W imieniu ZG PTTK przedstawiciele Prezydium ZW PTTK odznaczyli członków Złotą Honorową Odznaką ZG PTTK.

cdn...